Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ DAVASI NEDİR? VERGİ MAHKEMELERİNDE NELERE DAVA AÇILABİLİR?

VERGİ DAVASI NEDİR? VERGİ MAHKEMELERİNDE NELERE DAVA AÇILABİLİR?

Vergi davası, vergi idarelerinin vergisel işlemlerine karşı vergi mahkemelerinde açılan davalardır. Vergi dairelerinin vergi tarhı, ceza kesme gibi işlemlerinin yanında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın şikayet ve düzeltme taleplerinin reddine dair işlemleri Vergi Mahkemelerinde dava konusu edilebilir. Ayrıca, vergilendirmeye ilişkin bazı düzenleyici işlemlerin Danıştay’da dava konusu edilmesi mümkündür.
Vergi dairesinin her işlemi vergi davasına konu olabilir mi?
Vergi dairesinin her işlemi vergi davasına konu olmaz. Çünkü, vergi dairesi işlemlerinin vergi mahkemelerinde dava konusu edilebilmesi için kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olması gerekir.
Peki idari davaya konu kesin işlem demek ne demektir? Neden önemlidir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14/3-d maddesinde; dilekçelerin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği hüküm altına alınmış, 15/1-b maddesinde ise bu yönden hukuka aykırılık saptanması halinde davanın reddine karar verileceği düzenlemesine gidilmiştir.
Vergi Mahkemelerinde idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlemler, idarenin tek yanlı, uygulanabilir nitelikte, yükümlünün hukukunu doğrudan etkileyen, onların hak ve yükümlülüklerinde değişiklik ve yenilik yaratan işlemleridir.
Vergi mahkemelerinde dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlemler, tesis sebepleri, şekli, doğuracağı hukuki sonuçları vergi kanunlarıyla belirlenmiş tahakkuk fişi, vergi/ceza ihbarnameleri, vergi tevkifatı yapılması, aleyhe yapılan düzeltme işlemleri, düzeltme ve şikayet yoluyla düzeltme taleplerinin yetkili makamlarca reddi, hak ve hukuki sonuç doğurmaya yönelik başvuruların reddi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin ödeme emri, haciz, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz gibi işlemlerdir.
Vergi borçlarını yapılandırma başvurusunun reddi işleminin hukuki niteliği nedir?
7143 sayılı Yasa ile yasada öngörülen vergi borçlarının yapılandırılmasına imkan getirilmiştir. Ancak, bazı mükelleflerin yapmış oldukları yapılandırma talepleri, sahte belge(naylon fatura) gibi bazı sebeplerle kabul edilmemiştir. Elektronik ortamda yapılan yapılandırma talepleri, ekran görüntüsünde çıkan “…..sebeplerle matrah artırımında bulunmanız mümkün değildir” şeklindeki bir yazı ile reddedilmektedir.
Vergi mahkemelerinde vergi davası açmadan önce ve vergi dava dilekçelerinde nelere dikkat edilmelidir?
Kuşkusuz, yapılandırma talebinin reddine dair işlem idari yargıda yani vergi mahkemelerinde dava konusu edilmesi mümkün bir işlemdir.
Son günlerde vergi mahkemelerinde dava açılırken hazırlanan vergi dava dilekçelerinin teknik ve hukuki açıdan yetersiz olması nedeniyle talebin yanlış kurulmasından kaynaklı olarak vergi mahkemelerince davaların “idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmaması nedeniyle reddedildiği” görülmektedir.
Gerek, dava öncesi başvuru aşamalarında gerekse dava dilekçelerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunundaki esaslara uygun hareket edilmesi hak kayıpları yaşanmaması açısından çok önemlidir.
NOT: YASAL HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ. www.davavergi.com

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat