Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ CEZALARI NELERDİR? ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI NELERE UYGULANIR? ÖRNEK VERGİ MAHKEMESİ KARARI

VERGİ CEZALARI NELERDİR? ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI NELERE UYGULANIR? ÖRNEK VERGİ MAHKEMESİ KARARI

Vergi cezaları, Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabında düzenlenmiştir. VUK’nun 331. maddesinde, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenlerin, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır.
VUK’nun Dördüncü Kitabının birinci bölümünde vergi ziyaı cezaı, ikinci bölümünde usulsüzlük cezaları, üçüncü bölümde de kaçakçılık suçları ve cezaları düzenlenmiştir.
Özel usulsüzlük cezaları neleri kapsamaktadır?www.davavergi.com
Özel usulsüzlük cezaları, aslında VUK’nun Dördüncü Kitabının ikinci bölümünde düzenlenen usulsüzlük cezaları kapsamındaki cezalardır.
Özel usulsüzlük cezaları, vergiye ilişkin bazı ödevlerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde sorumlular ve mükellefler hakkında VUK’da belirlenen miktar ve oranlarda uygulanan cezalardır.
Özel usulsüzlük cezaları her yıl artış gösterir mi?
VUK’nun 353 ve mükerrer 355’inci maddelerin de yer alan özel usulsüz cezaları miktarları VUK’nun 414’üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı’nca yeniden değerleme oranında artırılarak Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmektedir.
Özel Usulsüzlük cezalarında nelere dikkat edilmelidir?
Özel usulsüzlük cezasını gerektirecek fiilin tespitinin vergi dairesince düzenlenen tutanağa dayalı olarak yapılan hallerde, bu tutanaklar ilgili mükellef tarafından da imzalanır. Somut durumun tespiti için bu tutanaklar çok önemlidir. Zira, tutanağı imzalayan mükelleflerin varsa itirazi şerhlerinin tutanağa geçirilmesini isteme hakları vardır. Şayet, itirazi şerh düşülmeden imzalanan bir tutanak varsa, bu tutanak davacı aleyhine delil olarak kullanılabilmektedir.
Özel usulsüzlük cezasına dair örnek vergi mahkeme kararı:
Özet: Davacı nezdinde düzenlenen ve itirazi kayıt bulunmayan tutanaklar davacı aleyhine delil niteliğindedir.
“Davacı nezdinde düzenlenen ve itiraz şerhi yer almadan imzalandığı anlaşılan tutanak davacı hakkında hüküm doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.
Söz konusu tutanak ile ilgili dönemde satışı yapılan araçların adetleri, plaka no.ları açık bir şekilde tespit edilmiş olup, yapılan satışlar için fatura düzenlenmediği somut olarak belirlenmiştir.
Buna göre, yapılan satışlar nedeniyle fatura düzenlenmediği somut olarak tespit edildiği anlaşıldığından 213 sayılı Yasa’nın 353/1.maddesi gereğince kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık olmadığı sonucuna varılmaktadır.”
NOT: YASAL HAKLAR SAKLIDIR. YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ. www.davavergi.com

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat