Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE SÜRE SORUNU

18.03.2019
1.003
KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE SÜRE SORUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE SÜRE SORUNU
MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com
Katma değer vergisi mükelleflerin her aşamada yapmış oldukları teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan vergiden yüklendikleri vergilerin indirim sonrasında kalan miktarların beyan ve ödenmesi temeline dayanan vergidir. Mükellefler teslim hizmet aldıklarında ortaya çıkan vergiyi indirilecek KDV; satışları sırasında hesaplanan vergiyi ise hesaplanan KDV olarak dikkate almaktadırlar.
Katma değer vergisi sisteminden kaynaklanan bazı durumlarda ise mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi tutarları hesaplanan vergiden fazla olabilmekte bu durumda iade edilecek KDV ortaya çıkmaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun “Vergi indirimi” başlıklı 29 ve 32. Maddelerinde bu durumlara ilişkin hususlar belirlenmiştir. Bu maddelerde, diğer vergi kanunlarında olduğu gibi zamanla birçok değişiklik yapılmıştır.
2018 yılında 7104 sayılı Kanunun ile yapılan değişiklik üzerine 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun “Vergi indirimi” başlıklı 29/2. Maddesinin son hali şu şekildedir:
“Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup (…) (3) indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Ek cümle: 18/1/2017-6770/16 md.) Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir.”
Bu maddede yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi 7104 sayılı yasa ile madde metninden çıkarılmıştır.

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun “İstisna edilmiş işlemlere indirim” başlıklı 32. Maddesinin son hali ise şu şekildedir:
“ Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur

7104 sayılı Kanunun ile “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş ve değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikten önce KDV iadeleri hangi sürede talep edilebiliyordu?

KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre indirimli KDV oranına (% 1 ve 8) tabi mal teslimi ve hizmet ifalarından doğan KDV iadeleri hariç olmak üzere, Kanunun 32. Maddesi ile geçici maddelerinde düzenlenen tam istisnalar ile kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iadelerinin hangi sürede talep edilebileceği hususunda KDV Kanununda açık bir düzenleme olmadığından, bu iadeler Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine tabi bulunuyordu. Yani, KDV iadeleri 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde düzeltme yapılarak talep edilebiliyordu.

KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadeleri ise, izleyen yılın en geç Kasım ayı beyannamesinin verileceği tarihe kadar (24 Aralık) istenebiliyordu.
KDV iade talep süresi ile ilgili ne değişiklik yapıldı?

3065 sayılı KDV Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasına 7104 sayılı Kanunun 10. maddesiyle “indirilemeyen Katma Değer Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklendi. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com
İade Talep Süresi
2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde ;
1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi
3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

2. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi
3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.
Buna göre, Kanunun 32 nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

3.Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi
Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için ilgili belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.
Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat