Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ DAVALARINDA AİHM’E BAŞVURU VE ÖRNEK KARARLAR

25.05.2019
1.160
VERGİ DAVALARINDA AİHM’E BAŞVURU VE ÖRNEK KARARLAR

VERGİ DAVALARINDA AİHM’E BAŞVURU VE ÖRNEK KARARLAR

Vergi ve ceza işlemlerine muhatap olan mükellefler öncelikle vergi yargısında (vergi mahkemesi, bölge idare – istinaf – mahkemesi Danıştay) vergi davası açarak vergilendirme işlerinin hukuki olmadığını iddia edebilmektedirler. Açılan vergi davalarında sonuç alamayanlar ise hak ihlali olan durumlarda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaları mümkündür.

İç hukukta sonuç alınamaması halinde mükelleflerin başvuracağı bir yol ise AİHM nezdinde yapacakları başvurulardır. Bu başvurunun birinci şartı iç hukuk yollarının tüketilmiş olmasıdır.

AİHM’de yapılan başvurularda hak ihlali olarak; adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkının ihlali, eşitlik ve ayrımcılık ilkesine aykırılık hususları iddia edilebilmektedir.

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com

Örnek Karar:

Bulves AD/Bulgaristan (B. No: 3991/03, 22/1/2009, Şğ 72-75) kararına konu olayda başvurucu mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu şirket, vergi makamlarınca tedarikçi firmaya KDV indirimi sağlanması hakkının kendisine tanınmaması nedeniyle ayrımcı muamele yapıldığını belirtmiştir. AİHM, KDV sisteminin finansal sürekliliğinin korunması kapsamında devletin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve bu alanda KDV mükelleflerinin ödeme yükümlülüklerini zorlaştıracak şekilde bu sistemin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için devletlerin çeşitli tedbirler alabileceğini kabul etmiştir. Ancak bu geniş takdir yetkisine rağmen ölçülülük yönünden yapılan inceleme  sonucunda somut olayın koşulları altında tedarikçisinin faaliyetlerini takip edebilme  olanağı bulunmayan başvurucunun KDV indirimi talebinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlaline karar vermiştir. AİHM ayrımcılık yasağı yönünden ise kabul edilebilir bulduğu başvuruda esas yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır. Faaliyetlerini takip edebilme olanağı bulunmayan başvurucunun KDV indirimi talebinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlaline karar vermiştir. AİHM ayrımcılık yasağı yönünden ise kabul edilebilir bulduğu başvuruda esas yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır. (Kaynak: Anayasa Mahkemesi)

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com

Örnek Karar:

AİHM’e göre, farklı muamele nesnel ve makul bir gerekçeye sahip olmaması hâlinde ayrımcı olarak nitelendirilir. Diğer bir deyişle meşru bir amaç taşımadığı veya kullanılan araçlarla gerçekleştirilmek istenen amaç arasında makul bir orantılılık ilişkisi bulamadığı tespit edilen farklı muamele, ayrımcılık oluşturur (Fabris/Fransa [BD], B. No: 16574/ 10, 7/2/2013,ş 56). (Kaynak: Anayasa Mahkemesi)

Örnek Karar:

André ve Another / Fransa (no. 18603/03)

24.07.2008

Başvuranlardan biri avukat, diğeri ise bir hukuk firmasıdır. Dava, başvuranların müvekkili olup vergi kaçırdığından şüphelenilen bir şirket aleyhine delil temin etmek amacıyla başvuranların ofisinin vergi müfettişleri tarafından aranması ile ilgilidir. Başvuranlar, gerçekleştirilen arama ve el koyma faaliyetinin kanuna aykırı olduğu şikayetiyle itirazda bulunmuşlardır. Bu itiraz Yargıtay tarafından reddedilmiştir.

Mahkeme, başvuranların müvekkili olan şirketin çalışmalarına yönelik vergi denetimi bağlamında, vergi müfettişliğinin başvuranları hedef almasının yegane nedeninin, başvuranlar her ne kadar o sırada bir suç veya müvekkilleri hesabına bir yolsuzluğa karıştığı isnadıyla yüz yüze kalmamakla birlikte, müvekkil şirketin vergi kaçırdığına dair şüphelerin teyidi adına gerekli kontrollerin yapılması ve ilgili belgelerin bulunması olduğunu kaydetmiştir.

Mahkeme etkili yargı denetimi olmadığı gerekçesiyle, oybirliğiyle 6. maddenin 1. Fıkrasının (mahkemeye erişim hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Mahkeme, arama ve el koyma faaliyetlerinin güdülen amaçla orantısız olduğundan bahisle, oybirliğiyle 8. maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir. (Kaynak: www.inhak.adalet.gov.tr)

Örnek Karar:

MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com

Danıştay Dördüncü Dairenin 6.10.2011 gün ve Esas No : 2011/5499 Karar No : 2011/6892 sayılı kararı:

Dayanağını oluşturan kanun hükmünün Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle, hukuka aykırı bulunarak kaldırılan verginin mükellefe iade edilmesinde 1 no’lu Ek Protolün 1’inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uyarınca faiz ödenmesi gerekmektedir. (Kaynak: Danıştay Kararlar Dergisi)

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.
Sorularınız İçin: vergiihtilaflari@gmail.com

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat