Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

SAHTE BELGE DÜZENLEME İDDİASIYLA YAPILAN CEZALI TARHIYATA İLİŞKİN VERGİ MAHKEMESİNCE VERİLEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

SAHTE BELGE DÜZENLEME İDDİASIYLA YAPILAN CEZALI TARHIYATA İLİŞKİN VERGİ MAHKEMESİNCE VERİLEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

SAHTE BELGE DÜZENLEME İDDİASIYLA YAPILAN CEZALI TARHIYATA İLİŞKİN VERGİ MAHKEMESİNCE VERİLEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Sahte belge ya da diğer ifadeyle naylon fatura düzenleme ve kullanma konuları vergi daireleri ve vergi mahkemelerinin en yoğun işlerinden birisidir.Vergi müfettişleri tarafından hazırlanan vergi tekniği raporlarına istinaden “sahte belge düzenleyicisi olarak” nitelenen bazı mükellefler konuyu vergi yargısına intikal ettirmektedirler. Konuyla ilgili olarak Vergi Mahkemesince verilen bir karara önemine binaen gerekçesiyle birikte aşağıda yer verilmiştir.

İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 01/11/2019 gün ve E: 2019/998 K: 2019/2059 sayılı kararı:
Özet: Sadece davacıdan mal ve hizmet aldığını bildiren mükelleflerce verilen Ba formlarındaki verilere dayandırılarak ve bu verilerin başkaca bir bigi ve belge ile desteklenmediği durumlarda mükellefin sahte belge düzenleyicisi olduğu sabit olamayacağından yapılan cezalı tarhıyat hukuka aykırıdır.

“…Uyuşmazlıkta, davacının mükellefiyetinin 31/12/2014 tarihinde terkin edilmiş olması ve 2015, 2016, 2017 yıllarında davacı tarafından vergi beyannamesi ve Ba-Bs bildirim formu verilmemiş olması nedeniyle, davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitlerin ve neticesinde yapılan dava konusu tarhiyatların; davacıdan mal ve hizmet aldığını bildiren muhtelif mükelleflerce verilen Ba formlarında yer alan tutarlar esas alınmak suretiyle gerçekleştirildiği ve vergi tekniği raporunda davacının mükellefiyetinin 2014 yılında terkin edilmesine rağmen 2015, 2016 ve 2017 yıllarında fatura düzenlemeye devam ettiğinin belirtildiği görüldüğünden, Mahkememizin 17/10/2019 tarihli ara kararı ile davalı idareden; mükellefiyetin resen terkini ve diğer bazı hususların yanında, davacı tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlendiği ileri sürülen faturaların Mahkememize ibraz edilmesi istenilmiş, bu faturaların, vergi tekniği raporunda belirtilen davacı tarafından yetkili matbaalarda bastırılmış olan faturalara tekabül edip etmediği sorularak, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen faturalar ile yetkili matbaalarda bastırılmış olan fatura koçanları kıyaslanmak suretiyle düzenlenecek karşılaştırmalı tablonun ve bu hususa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Mahkememize ibraz edilmesi istenilmiş, davacının ortağı/yetkilisi olduğu şirketler hakkındaki sahte belge düzenleme tespitinin hangi dönemlere ilişkin olduğu sorulmuştur.
Davalı idarece ara karara cevaben Mahkememize sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının mükellefiyetinin resen terkinine ilişkin olarak herhangi bir yazı düzenlenmeyip resen terk işleminin davacıya tebliğine çalışılmadığı, davacı tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlendiği ileri sürülen herhangi bir faturanın dosyaya ibraz edilmediği ve dolayısıyla davacı tarafından bastırılmış olup vergi tekniği raporunda seri numaralarına yer verilen fatura koçanları ile kıyaslamanın da yapılmadığı, davacının ortağı/yetkilisi olduğu şirketler hakkındaki sahte belge düzenleme tespitinin hangi dönemlere ilişkin olduğuna dair bilgi ve belge ibraz edilmediği görülmüştür.
Olayda, davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu ile dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; 2015, 2016, 2017 yıllarında davacı nezdinde yoklama yapılmadığı, 2014 yılında mükellefiyeti resen terkin edilmiş olan bir mükelleften Ba formları ile mal aldığını bildiren mükellefler bulunmasına rağmen üç yıl boyunca işyeri yoklaması ve diğer incelemelerin yapılmamış olmasının idarenin kusurundan kaynaklandığı, karşıt inceleme için Ba formları ile davacıdan mal alımında bulunduğunu bildiren mükelleflerin yalnızca dördüne ulaşılmaya çalışılıp bilgi isteme yazılarının tebliğ edilemediğinin belirtildiği ancak diğer mükelleflere de ulaşılmaya çalışılması gerekirken bu yola gidilmeyip karşıt inceleme yapılmadığı, davacının ortağı/yetkilisi olduğu şirketler hakkındaki sahte belge düzenleme tespitinin, davacının ortak/yetkili olduğu dönemlere ilişkin olup olmadığının idarece ortaya konulamadığı, her ne kadar idarece davacının sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği ileri sürülmekte ise de, davacı tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlendiği ileri sürülen herhangi bir faturanın dosyaya ibraz edilmediği gibi faturaların varlığının da somut olarak ortaya konulamadığı ve dolayısıyla davacı tarafından bastırılmış olup vergi tekniği raporunda seri numaralarına yer verilen fatura koçanları ile kıyaslamanın da yapılmadığı, davacı tarafından düzenlendiği ileri sürülen faturaların, karşıt inceleme yapılmak suretiyle Ba formu ile davacıdan mal alımında bulunduğunu bildiren mükelleflerden teminine çalışılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacı adına resen yapılan dava konusu tarhiyatların, yalnızca davacıdan mal ve hizmet aldığını bildiren mükelleflerce verilen Ba formlarındaki verilere dayandırıldığı ve bu verilerin başkaca bir bigi ve belge ile desteklenmediği, neticeten davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki; davacının 2014 yılında terkin edilmesine rağmen 2015, 2016 ve 2017 yıllarında fatura düzenlemeye devam ettiği ve davacının gerçek bir mal ve hizmet alım satımına dayalı ticari faaliyetinin olmaksızın 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlediği faturaların komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu yönündeki tespitlerin, ihtimal ve varsayımdan öte birbirini destekler mahiyette hukuken geçerli somut ve ispat edici deliller ile ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin iptaline…”

Sorularınız İçin: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat