Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN VERGİ DAVALARINDA HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ALINIR MI?

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN VERGİ DAVALARINDA HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ALINIR MI?

Danıştay Dördüncü Daire’nin 25/06/2018 gün ve Esas No : 2016/3406 Karar No : 2018/6275 sayılı kararı:

-Ödeme Emri,
-Haksız Çıkma Zammı, -Süre Aşımı

Özeti : Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesi üzerine hesaplanan haksız çıkma zammında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Davacı şirket adına, haksız çıkma zammına ilişkin olarak düzenlenen 2 nolu ihbarnamenin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 30/06/2014 gün ve E:2013/2540, K:2014/1702 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 58. maddesinde kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiası ile itirazda bulunabileceği, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının %10 zamla tahsil edileceğinin hükme bağlandığı, haksız çıkma zammının dayanağıolan ödeme emrine karşıdavacının açtığıdavanın ise süreaşımı nedeniyle reddedildiği, bu durumda davacının itirazında haksız çıktığını kabul etmek mümkün olmadığından, dava konusu haksız çıkma zammında hukuka uyarlık bulunmadığıgerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : ..

Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiğidüşünülmektedir.

TÜRK MiLLETi ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince işin gereğigörüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığıhalinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş(15) gün içinde  Danıştay ‘da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 25/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Danıştay Dergisi Yıl : 2018 Sayı : 149)

 

Sorularınız İçin: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat