Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI NEDİR? VARLIK BARIŞININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

28.02.2021
1.760
VARLIK BARIŞI UYGULAMASI NEDİR? VARLIK BARIŞININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

 

GİRİŞ

7256 sayılı Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

7256 sayılı Kanunda, önceki vergi barışı ve vergi yapılandırma düzenlemelerinden farklı olarak matrah artırımı, stok affı, kesinleşmemiş alacaklara yönelik yapılandırma yapılması gibi düzenlemelere yer verilmemiş ağırlıklı olarak kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir. Ancak, 7256 sayılı Kanunla getirilen vergisel korumalardan bir tanesi de “varlık barışı” uygulamasıdır.

            7256 sayılı Kanunun 21. Maddesiyle;

“Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

…..

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

….

 

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.”  Düzenlemeleri yapılmıştır.

 

 

A.YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

 

Hangi Varlıklar Bildirime Konu Edilebilir?

 

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu edilebilir.

 

30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

Bu bildirim sonucunda söz konusu döviz ile ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

 

  

Yurt Dışında Bulunan Varlıklar İçin Düzenlemeden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

 

Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları niteliğinde bir varlığın bulunması,

 

Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi,

 

Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi, gerekmektedir.

 

Varlıkların yurda getirilmesinden maksat;

Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini,

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesini,

Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesini, ifade etmektedir.

 

Yurt Dışında Bulunan Varlıklar Nasıl Bildirilir?

 

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Aracı kurumlarasadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir.

 

30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir. Ayrıca bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

 

Bildirilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenmeyecektir.

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının;

 

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda bir hesaba transfer edilmesi durumunda        banka dekontu    veya  aracı         kurum işlem sonuç formları,

 

30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla,Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi durumunda yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

 

 

B.YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

 

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan;

*para,

*altın,

*döviz,

*menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

*taşınmazlar,

bildirime konu edilebilir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını, 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir veya kurumlarvergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirerek, bu varlıkları serbestçe tasarrufedebileceklerdir.

 

Bu varlıklar 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) işletme kayıtlarına dâhil edilebilecektir.

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

*Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

*Türkiye’de bulunan varlıkların düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17 Kasım

2020  tarihi  itibarıyla kanuni defter   kayıtlarında yer almaması,

 

*Para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 30 Haziran2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir veya kurumlar        vergisi yönünden   bağlı  olunan vergi dairesine bildirilmesi, gerekmektedir.

 

*Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince bankaveya  aracı         kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir.

Bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

 

Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınmasıhalinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, Kanun hükümlerinden faydalanılabilir.

 

Gelir  ve  kurumlar vergisi mükellefleri bu kapsamdaki bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

 

Bildirime konu edilen yurt içi varlıklar nedeniyle vergi hesaplanmayacak ve vergi ödenmeyecektir.

 

DÜZENLEME İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR NELERDİR?

 

Düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde bu varlıklar;

*Serbestçe tasarruf edilebilecek,

*Vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,

*Kurumlar  için    dağıtabilir   kazancın     tespitinde    dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek,

*İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda;

– Kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,

– Gerçek      ve      tüzel  kişi    ortaklar       tarafından    elde   edilen bu     tutarlar vergilendirilmeyecektir.

*Bu varlıklar için ayrıca; vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bildirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce, banka veya aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirildiği tarih itibarıyla, belirlenen esaslar çerçevesinde Türk lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

 

 

Sorularınız için: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

 

Kaynak

 

7256 sayılı Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

 

www.gib.gov.tr

ETİKETLER:
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat