Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNDUĞU TUTARLAR DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN TARHIYAT HUKUKA AYKIRIDIR

MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNDUĞU TUTARLAR DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN TARHIYAT HUKUKA AYKIRIDIR

MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNDUĞU TUTARLAR DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN TARHIYAT HUKUKA AYKIRIDIR

Davanın Konusu: Davacı tarafından, 2016 yılı iş ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde adına düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, bir kısım alışların sahte belge ile belgelendirildiğinden bahisle indirim konusu yapılan katma değer vergilerinin reddedilmesi üzerine resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istenilmektedir.

Karar Gerekçesi: 7326 sayılı Kanunun kapsamında matrah artırımında bulunulduğu, ilgili döneme ilişkin matrah artırımı sonucunda tahakkuk eden ve tahsil edilen tutarların yapılacak tarhıyatta dikkate alınması gerektiği, aksi durumda mükerrer vergilendirmeye neden olacağı, vergi incelemesinin eksik yapıldığı için cezalı tarhıyatın hukuka uygun olmadığı,

Karar Sonucu: Davanın kabulüne, dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptaline karar verilmiştir. ( Erzurum 1. Vergi Mahkemesinin 30.12.2022 gün ve  Esas no: 2022/887 Karar no: 2022/1342 sayılı kararı)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat