Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

HER VERGİ YAPILANDIRMASI YENİ VERGİ İHTİLAFLARINA SEBEP OLUR

HER VERGİ YAPILANDIRMASI YENİ VERGİ İHTİLAFLARINA SEBEP OLUR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Karar Özeti: Asıl borçlu tüzel kişiliğin vergi borçlarını yapılandırmasıyla yeni bir hukuki durum ortaya çıkacağı için eski kanuni temsilcinin ödenmeyen borçlar nedeniyle ödeme emriyle takibi hukuka uygun değildir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 28/02/2018 tarih ve E:2018/36, K:2018/111 sayılı ONAMA kararı:

Adana 2.Vergi Mahkemesinin 8.9.2017 gün ve E:2017/751, K:2017/762 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden, davacının 26.6.2003 tarihli genel kurul kararıyla ….Köyü Kalkındırma Kooperatifinin yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süre ile seçildiği, 30.6.2004, 29.6.2005 ve 28.6.2006 tarihinde seçilen yönetim kurullarında yer almadığı, 27.6.2007 tarihli genel kurul kararıyla bir yıl süreli yönetim kurulu üyeliğine seçildiği, 30.6.2008 tarihinden sonra davacının yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığı, bu arada, yönetim kurulu başkanı olan B.Ö.’nün 12.4.2011 tarihli başvurusu üzerine kooperatifin tüm vergi borçlarının 6111 sayılı kanunun 2’nci maddesi uyarınca yapılandırıldığı, takside bağlanan borçların vadesinde ödenmemesi üzerine şirketten tahsil imkanı bulunmadığından bahisle davacı adına müteselsil sorumlu sıfatıyla dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmıştır.
Yukarıda değinildiği üzere, 6111 sayılı Yasanın 2’nci maddesi uyarınca yapılandırma sonucu kooperatife ait kamu alacaklarına ilişkin yeni bir hukuki durum ortaya çıkmış olup yapılandırma sırasında borçlu kooperatifle ilişkisi bulunmayan davacının söz konusu borçlar nedeniyle sorumlu tutularak adına düzenlenen ödeme emriyle takibe alınmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat