Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

SORULARLA 2021 VERGİ AFFININ KAPSAMI VE ŞARTLARI

SORULARLA 2021 VERGİ AFFININ KAPSAMI VE ŞARTLARI

 

GİRİŞ

Daha 2020 yılında yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun üzerinden çok zaman geçmeden yeni bir vergi affı, vergi barışı ya da vergi yapılandırması konulu yeni bir Kanun gündeme geldi. Bu Kanun, 7256 sayılı Kanundan çok daha kapsamlı olup matrah artırımı ve dava safhasındaki alacakları da içine almaktadır. Kanun gerekçesinde de kesinleşmiş alacaklar dışındaki alacakların 7256 sayılı Kanun kapsamına alınmamış olmasındaki eksikliğe vurgu yapılmıştır.
Vergi affı yasaları aslında 5 yılda bir yürürlüğe girerek hem ihtilaflı alacakları hem de tahsili zorlaşan alacakları kapsama alarak adeta mükellefler ve vergi idaresi arasında temiz sayfalar açmaktadır.
Son yıllarda olduğu gibi her yıl yeni bir vergi affı uygulaması ise mali disiplini bozmanın yanı sıra vergi mükellefleri arasında eşitsizlik ve güvensizliğe sebep olmaktadır.

Yapılandırma hangi döneme kadar olan alacakları kapsamaktadır?

Yasa ile kapsam olarak 30.4.2021 tarihine kadar olan kamu alacakları yapılandırılabilecektir.

Yapılandırma kapsamındaki kamu alacakları nelerdir?

Vergi, vergi cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları yasa kapsamına dahildir.

Yeni Yasada stok affı var mı?

Evet stok affı yasa kapsamında.

Kesinleşmiş ancak ödenmemiş vergi alacakları Yasa kapsamında mıdır?

Kesinleşen ancak ödenmeyen vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları ve ihtirazi kayıtla beyan edilen ve tahakkuk etmiş vergilerde kesinleşmiş alacak olarak yapılandırma kapsamındadır.

Kesinleşmiş vergi borçları için şart öngörüldü mü?

Kesinleşmiş vergi borcu ve cezlarında yapılandırmadan yararlanabilmek için vergi davası açılmaması açılan davadan feragat edilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Kesinleşmiş alacaklarda yapılandırmanın avantajı nedir?

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan vergi borçları Yasa kapsamında mıdır?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, dava açılmış veya dava süresi geçmemiş ya da temyiz/istinaf aşamasında olan ikmalen resen ve idarece yapılan tarhıyatlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan vergi borçlarında yapılandırmadan yararlanılması halinde avantaj nedir?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar YÎ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir

Devam eden vergi incelemelerinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilir mi?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla devam eden vergi incelemeleri ve takdir komisyonu işlemleri de yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Matrah artırımında bulunulması devam eden vergi incelemelerini durdurur mu?

Matrah artırımında bulunulması, Kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel değildir.

Yeni Yasada Matrah ve Vergi Artırımı Var Mı?

Yeni Yasayla, 7256 sayılı Kanundan farklı olarak matrah ve vergi artırımı düzenlemesi yapılmıştır. Artırımda bulunulan dönemler için vergi incelemesi ve tarhıyat yapılmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Yönünden matrah artırımında hangi tutar esas alınacaktır?

Katma Değer Vergisi yönünden matrah artırımında, yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen “hesaplanan katma değer vergilerinin” toplam tutarı esas alınacaktır. 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisinden az olamayacaktır.

Matrah artırımında bulunulması ilgili dönem defter ve belge ibraz sorumluluğunu kaldırır mı?

İlgili dönem matrah artırımında bulunulması vergi mükelleflerinin defter ve belge ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Sahte belge düzenleme nedeniyle vergi incelemesi devam edenler matrah artırımında bulunabilir mi?

Terör örgütü bağlantısı nedeniyle incelemeleri devam edenler hariç olmak üzere, vergi incelemesi devam edenlerin maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah ve vergi artırımı hükümlerinden faydalandırılması öngörülmektedir.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi yasa kapsamında mıdır?

İşletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlayacak düzenleme yapılmaktadır.

Borçlar kaç taksitte ödenebilecek?

Başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarım genel olarak ikişer aylık devreler halinde on sekiz eşit taksitte ödemeleri öngörülmüş, ayrıca daha kısa sürede ödeme seçenekleri de düzenlenmiştir.

Peşin ödemede avantaj var mı?

Bu kapsamda yapılandırılan alacağın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanmış olan YÎ-ÜFE tutarından %90 oranında, ilk iki taksit içerisinde ödenmesi halinde ise %50 oranında indirim yapılacağı öngörülmüştür.

Yapılandırma şartlarının ihlali nasıl olur?

Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinin ihlal sayılmayacaktır.

Zamanaşımı devam edecek mi?

Yapılandırma kapsamındaki alacaklara yönelik zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği düzenlenmiştir.
Yapılandırma başvurusunda bulunulmasının vergi tahsil mevzuatı uyarınca zamanaşımını keseceği hususuna mükelleflerin özellikle dikkat etmeleri gerekmetedir.

Dava konusu edilmiş olan ancak uyuşmazlık aşamasında ödeme yapılan hallerde mükelleflere iade yapılabilir mi?

Dava konusu olan tarhiyatlar ile idari para cezası ve ecrimisillere karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarların; ilk derece mahkemesinde devam eden davalar ile ilk derece mahkemesince daha önce verilmiş terkin kararlan için kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklara yönelik hükümlerden yararlanılmak üzere yapılan başvurular üzerine, nakden ya da mahsuben iade edilebilecektir.

SONUÇ

Birçok felaketin yaşandığı 2020 yılında ve halen devam eden pandemi sürecinde 7256 sayılı Kanundan çok daha kapsamlı bir şekilde hazırlanan vergi affı düzenlemesinin çok yakında yürürlüğe gireceği beklenmektedir.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerden, stok affı, matrah artırımı, kesinleşmiş ve kesinleşmemiş vergi borçları ve vergisel ihtilaflar nedeniyle davaları vergi mahkemelerinde devam edenlerin Yeni Yasa hükümlerini titizlikle incelemeleri gerekiyor.
Mevcut borçların durumu, borçların ödenebilme kapasiteleri, vergi inceleme riski, tahsil zamanaşımı hükümleri, teminat ve kamu haczi durumları, vergi davalarından feragata ilişkin hükümler gibi birçok stratejinin birlikte değerlendirilerek mükellefler için en doğru tercihlerin yapılması gerektiği hususları göz önüne alındığında konuyla ilgili uzmanların tavsiyelerine mutlaka dikkat edilmesini tavsiye ederiz.

Sorularınız için: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat