Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

SAHTE FATURA DÜZENLEME İDDİASIYLA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANAN BİR MÜKELLEF BERAAT EDEBİLİR Mİ?

SAHTE FATURA DÜZENLEME İDDİASIYLA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANAN BİR MÜKELLEF BERAAT EDEBİLİR Mİ?

SAHTE FATURA DÜZENLEME İDDİASIYLA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANAN BİR MÜKELLEF BERAAT EDEBİLİR Mİ?

 

Giriş

Günümüzde vergi mükelleflerinin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan birisi “sahte fatura” kullanma veya düzenlemeden kaynaklı ihtilaflardır. Yıllar önce alınan ve işletmede kullanılan bir faturanın sahte olduğunun vergi müfettişliğince tespit edilmesi üzerine mükelleflere defter ve belgeleri ibraz edilmek amacıyla tebligatlar yapılmaktadır. Ya da bazen de mükelleflere “sahte belge düzenleme” suçlamasıyla incelemeler başlatılmaktadır.

Sahte Fatura Ya da Naylon Fatura Nedir?

Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge olarak tanımlanmıştır.

 

Bu tanımdan, gerçek durumu olduğu gibi yansıtmayan belgelerin sahte fatura olarak değerlendirileceğini anlamak gerekmektedir. Sahte fatura, mükellefler arasında “naylon fatura” olarak ta adlandırılmaktadır.

Vergi Usul Kanununa Göre Kaçakçılık Suçu

Sahte fatura düzenleme/kullanma fiili vergi kanunları bakımından bir takım yaptırımları gerektirmekle birlikte ceza yargısı anlamında da bir suç teşkil etmektedir. Dolaysıyla olayın, idari yargı (vergi yargılaması) boyutunun yanında adli yargı boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenle mükelleflerin parasal cezaların dışında hürriyeti bağlayıcı cezalarla da karşılaşmamaları için dikkat etmeleri gerekir.

 

213 sayılı VUK’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. Maddesinde Vergi Usul Kanunun 359. Maddesine göre,

 

“a/2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

 

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

 

  1. b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.”

 

Bu hükme göre sahte fatura sahte belge düzenleme/kullanma kaçakçılık suçu olarak kabul edilmektedir.

Somut Olay: Yapılan Vergi İncelemesi Üzerine Mükellef Hakkında Sahte Fatura Düzenleme İddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulması

Mükellef hakkında yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi raporlarında … şirketi kanuni temsilcisinin defter ve belge isteme yazısına süresinde cevap verilmediği, inceleme konusu dönemlerde sahte fatura düzenlendiği iddialarıyla cezalı vergi tarhıyatı önerildiği, ayrıca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Vergi Hukuku ve Vergi Ceza Hukukunda Önce Usul Gelir

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yasal süresi içinde yerine getirmesi gerektiği gibi vergi incelemelerinin ve vergi dairesi işlemlerinin de yasalarda belirlenen usullere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Şekle ilişkin asli hukuka aykırılıklar birere idari işlem olan vergilendirme işlemlerini hukuka aykırı hale getirir.

Vergi idaresinin özellikle tebliğ işlemlerini Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümlerine uygun olarak yapması gerekir. Tebliğe ilişkin usulsüzlükler vergilendirme işlemlerini sakatlar. Ayrıca, vergilendirme raporlarının ilgili komisyon mütalaalarının alınması, sevke ilişkin usuller yönünden de mevzuata uygun olması gerekmektedir.

 

Asliye Ceza Mahkemesinin Sahte Fatura Dosyasında Verdiği Gerekçeli Kararı

BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 18/02/2020 günlü kararıyla davacının sahte fatura suçlamasından aşağıdaki gerekçeyle “beraatine” karar vermiştir.

 

“….. Ambalaj Dış Tic Ltd Şti ortağı ve yasal temsilcisi olduğunu, vergi dairesinden mail adresine tebligat gönderildiğini, mail adresine girdiğini ancak içeriğini göremediğini, sadece gönderilen mailde kod olduğunu, bu nedenle de süresi içerisinde defter ve belgeleri ibraz edemediğini, yapılan tebligat usulune uygun olmadığını belirtmiştir.

 

Dosyada mevcut tutanak ve belgeler, sanığın savunması, vergi tekniği raporu, vergi suçu raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar sanık hakkında Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan dolayı kamu davası açılmışsa da sanığa yapılan tebligatın …  Sultangazi İstanbul adresine yapıldığı sanığın aksi kanıtlanamayan savunmasına göre tebligatın yapıldığı tarihte Bahçeşehir mah. ….olduğunu beyan ettiği, Başakşehir ve Bağcılar İlçe Nüfus müdürlüğünden gelen cevabi yazılardada sanığın suç tarihinde tebligatın yapıldığı adreste ikamet edip etmediğinin tespit edilemediği anlaşılmakla sanığın müsnet suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden beraatine karar verilmesi gerekli görülerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”

 

Bahse konu karara yapılan itiraz istinaf incelemesi sonucunda reddedilerek karar onanmış ve kesinleşmiştir.

 

Sonuç

 

Son zamanlarda özellikle sahte fatura düzenleme/kullanma iddialarıyla çok sayıda mükellef hakkında vergi incelemeleri yapıldığı, bu raporlar sonucunda mükelleflere cezalı vergi tarhıyatı önerildiği, bunların yanında kaçakçılık suçu işlendiği suçlamasıyla Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunulduğu, asliye ceza mahkemlerinde davalar açıldığı görülmektedir.

Böyle suçlamalara muhatap olanların ilgili raporları dosyalardan alarak uzman hukukçulara inceletmesi varsa usuli ve esasa ilişkin iddiaların dile getirilmesi, hak kayıplarına uğranmaması yönünden büyük önem taşımaktadır. Yukarıda örnek olarak yer alan bir mahkeme kararından da anlaşılacağı üzere, mükellefler sadece usule ilişkin yanlışlıkları ispat etmek suretiyle bile sahte fatura suçlamalarından beraat edebilirler.

 

Sorularınız için: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

 

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat