Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

VERGİ YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

 

VERGİ AFFI MI? VERGİ BARIŞI MI? VERGİ YAPILANDIRMASI MI?

7256 SAYILI  KANUN KAPSAMINDA VERGİ YAPILANDIRMASI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

 

GİRİŞ

Vergi affı, vergi barışı ya da vergi yapılandırması aslında birbirinden farklı konuları ifade eden ancak aynı anlamda kullanılan üç kelime. Sebeplerini aşağıda izah edeceğiz ancak öncelikle bizim tercihimizin “vergi yapılandırması” olduğunu belirtmek isteriz.

Barış savaş olan iki taraf arasında varılan mutabakatı ifade eden bir kelime olduğu ve mükelleflerle vergi idaresi arasında bir savaş olamayacağı için öncelikle vergi barışı kavramını kullanmaktan kaçınıyoruz. Af ise daha çok ceza hukukunda kullanılan ve suçlular için getirilen yeni bir hukuki durumu ifade etmekte olduğu, aslında vergisel anlamda kesin bir af olmadığı için de vergi affı kavramını tercih etmiyoruz.

Vergi yapılandırmasını ise, mükellefle vergi idaresi arasında kesinleşmiş veya henüz kesinleşmemi olan belli bir vergi borcunun yasada öngörülen şartlarda takside bağlanması ve bazı kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi sonucunu doğuran mükellef ve vergi idaresi arasında yeni bir hukuki durum doğuran işlem olarak ifade edebiliriz.

VERGİ YAPILANDIRMALARININ VERGİ İDARESİ YÖNÜNDEN KAYIP VE KAZANÇLARI

Hemen hemen her Maliye Bakanı göreve geldiği zaman kesinlikle vergi yapılandırmasına gidilmeyeceğini mükelleflerin vergiye ilişkin ödevlerini zamanında yerine getirmeleri gerektiğini ifade eder. Ancak gelin görün ki her dönemde vergi yapılandırmaları gündeme gelmektedir.
Vergi yapılandırma beklentisinin vergi idaresi açısından en zararlı sonucu mükelleflerin vergilerini zamanında ödememeleri konusunda bir beklenti içine girmeleridir. Vergi yapılandırması gündeme geldiği zaman mükellefler tahakkuk eden vergilerini ödememeyi tercih ederler. Sık sık vergi yapılandırmalarına başvurulması mükellefleri beklenti içine sokarak mevcut vergi borçlarını ertelemelerine sebep olur. Vergiye uyum zorlaşır.
Vergi yapılandırmalarının sürekli değil de belli bir aralıkla yapılmasının faydalı yanları da bulunmaktadır. Vergi yapılandırması ile ihtilaflı olan veya sürüncemede olan bir kısım kamu alacağından tahsilat imkanı doğar ve hazineye gelir kaydedilir.
Kuşkusuz vergi yapılandırmalarının zamanlaması da çok önemlidir. Bizce vergiler için geçerli olan beş yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak hem vergi davalarının azaltılması, hem sürünceme de kalan kamu alacaklarının tahsil edilebilmesi hem de mükelleflerin temiz bir sayfa açabilmeleri için beş yılda bir vergi yapılandırma yasalarının çıkartılması uygun olacaktır.

VERGİ YAPILANDIRMASININ MÜKELLEF AÇSINDAN FAYDA VE ZARARLARI

Birçok vergi mükellefinin gözü vergi yapılandırmasında. Aslında bir kısım mükellefler bu konuda oldukça bilinçliyken bazılarının bilinçsiz olduğunu görüyoruz.
Bazı mükellefler vergi yapılandırması dendiği zaman vergi affı olacağını sanmakta. Sanki bütün vergi ve bunlara bağlı feri alacakların silineceğini düşünüyor. Oysa ki böyle bir durum yok. Vergi yapılandırmasıyla sadece vergi borçları belli bir ödeme planına bağlanıyor.

Vergi yapılandırmalarının vergi mükellefleri açısından en önemli faydası birikmiş vergi ve cezaların belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan verdiği için ticari anlamda bir kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca eğer dava aşamasında olan vergi uyuşmazlıklarının da sonuçlandırılmasıyla birlikte işletmeler gelecek açısından daha belirgin bir sürece girerler.

Bu aşama da şunu özellikle vurgulamak isteriz ki şayet vergi yapılandırması yapıldıktan sonra vergi taksitleri süresinde ödenecek ve yapılandırma şartları ihlal edilmeyecekse vergi yapılandırmaları mükelleflerin lehine sonuç doğurur. Ancak vergi borçları yapılandırıldıktan sonra birkaç taksit ödenip, yapılandırma şartları ihlal edilerek yapılandırmanın bozulması ki -birçok mükellef için böyle durumlar olduğu geçmiş uygulamalardan görülmüştür- söz konusu olacaksa bu tür mükellefler için vergi yapılandırmasını tavsiye etmiyoruz.

Çünkü yapılandırma başvurusu yapılmasıyla birlikte 6183 sayılı Yasadan kaynaklı tahsil zamanaşımı süresi kesilmektedir.

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA VERGİLER KAPSAMINDA NELER VAR?

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, bu bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

– 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

– Belediyelerin; 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanabilecektir.

Bu Kanun, yukarıdaki fıkralar kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ DÖNEMLERİ KAPSAYACAK?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren,
ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarını kapsamaktadır.

KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARINDA UYGULAMA

1- Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
2- Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELEMELER KAPSAM DIŞI

Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

MTV KOLAYLIĞI

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar uygulanır.

YARGI KARARIYLA KESİNLEŞEN ANCAK MÜKELLEFE TEBLİGAT YAPILMAYAN ALACAKLAR

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN NE ZAMANA KADAR BAŞVURULMALI?

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
– 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
– Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alac bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

18 TAKSİTE KADAR ÖDEME İMKANI
Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1. Altı eşit taksit için (1,045),
2. Dokuz eşit taksit için (1,083),
3. On iki eşit taksit için (1,105),
4. On sekiz eşit taksit için (1,15),
Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
Spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir.

 

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN İLK İKİ TAKSİDİ SÜRESİNDE ÖDEMEK ŞART

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

YAPILANDIRMA BOZULURSA TAKİP İŞLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER

Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayım tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

 

YAPILANDIRILAN BORÇLARA YENİDEN YAPILANDIRMA

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

HACİZLER ÖDEME NİSBETİNDE KALDIRILACAK

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.

YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN DAVA AÇILMAMASI VEYA AÇILAN DAVADAN VE KANUN YOLLARINDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKİR

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

KÜÇÜK MİKTARLI ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

YAPILANDIRMA ŞARTLARININ İHLALİ

Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

7256 SAYILI YASA DİĞER YAPILANDIRMA KANUNLARINDAN FARKLI OLARAK MATRAH ARTIRIMINI KAPSAMA ALMADI

Mükelleflerin birçoğu vergi zamanaşımı süresi dikkate alınarak geçmiş dönemler için matrah artırımı yapılması ve bu dönemlerin inceleme dışında bırakılmasını umut etmişti. Kamuoyunda da bu konuda talepler oldu ama siyasi irade çeşitli saiklerle matrah artırımını yasa kapsamına almamıştır.

HER VERGİ YAPILADIRMASI/AFFI DÜZENLEMELERİ YENİ VERGİ İHTİLAFLARINA SEBEP OLUR

Vergi yapılandırma kanunlarının bir amacı da mevcut vergi ihtilaflarının ve vergi davalarının sonlandırılmasıdır. Ancak, her vergi yapılandırma düzenlemeleri kendilerine has vergisel uyuşmazlıklara da sebep olmuştur. Bunlara örnek verecek olursak:
Danıştay 4. Daire
Tarih : 11.09.2018
Esas No : 2014/9078
Karar No : 2018/7364
6111 s. K

DEVİR ALINAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Devir alınan şirketin vergi borçlarının da 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacı şirketin 05.10.2005 tarihinde devraldığı … Turizm Tatil Hizmetleri A.Ş. ait 2004 yılına ait vergiler ile hesaplanan gecikme zammı borcunun 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması için yapılan başvurunun reddine dair 09.12.2013 tarih ve 41790 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; vergi borcu bulunan … Turizm Tatil Hizmetleri A.Ş’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde davacı şirkete devredildiği ve 05.10.2005 tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde de ilan edildiği, davacı şirketin, bu ilan ile de tüzel kişiliği sona eren ve bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devredilen sözü edilen şirketin külli halefi olduğu, dolayısıyla bu vergilerden de sorumlu olduğunun anlaşıldığı, davalı idarece sehven yapılandırma kapsamına dahil edilmeyen vergi borcunun, 6111 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek yapılandırılması hakkaniyet gereği iken, davacının başvurusunun reddine dair işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Tarih : 15.05.2009
Esas No : 2008/620
Karar No : 2009/212

VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINDA KDV ARTIRIMI YAPAN MÜKELLEF HAKKINDA YÜKLENİLEN KDV YÖNÜNDEN TARHİYAT YAPILABİLECEĞİ

Mükellefin gerçekten bir emtia teslim edilmeksiniz düzenlendiği saptanan faturaları kayıtlarına dahil ederek, yüklenmediği KDV’yi indirim konusu yapması nedeniyle salınan vergi ziyaı cezalı KDV’ye karşı açılan davanın; 213 sayılı VUK ve 3065 sayılı KDVK’nın 29 ve 34. maddelerine göre incelenerek sonuçlandırılması gerekirken, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun hesaplanan KDV’nin artırılmasına olanak tanıyan 8. maddesi ile ilgi kurularak, aynı madde ve 10. maddede saklı tutulan indirilebilir KDV hakkında da inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı gerekçesiyle verilen tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar kararında isabet bulunmadığı hk.

YEDİNCİ DAİRE
Tarih 14.10.2004
Esas No 2004/1600
Karar No 2004/2445

4811 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Ödenen vergi Ve Cezaların Bu Kanunun Kapsamında İade Edilebilmeleri İçin, Öncelikleödemenin Davası Devam Eden Tarhiyatlara Karşılık Olması Gerektiği; Danıştay’da temyız Safhasında Bulunan Davaların Vergi Mahkemesinde Açılan Davaların Devamıniteliğinde Olduğundan; Davadan, Vergi Mahkemesinde Devam Ederken Veyadanıştayda Temyiz Aşamasında İken Vazgeçilmesi Arasında Fark Bulunmadığı Hk.

SONUÇ

Birçok felaketin yaşandığı 2020 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde mükellefleri rahatlatmak amacıyla hazırlanan 7256 sayılı vergi ve diğer alacakların yapılandırmasına dair yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, kesinleşmiş vergi borcu olanların, vergisel ihtilaflar nedeniyle davaları vergi mahkemelerinde devam edenlerin 7256 sayılı Yasa hükümlerini titizlikle dikkate alarak adım atmalarını tavsiye ediyoruz.
Mevcut borçların durumu, borçların ödenebilme kapasiteleri, tahsil zamanaşımı hükümleri, teminat ve kamu haczi durumları, vergi davalarından feragata ilişkin hükümler gibi birçok stratejinin birlikte değerlendirilerek mükellefler için en doğru tercihlerin yapılması gerekiyor.

 

Sorularınız için: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat