Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İSTEĞE BAĞLI TAM KDV TEVKİFAT UYGULAMASI NEDİR? UYGULAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

09.05.2022
2
İSTEĞE BAĞLI TAM KDV TEVKİFAT UYGULAMASI NEDİR? UYGULAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Uygulama Gerekçesi

Mal veya hizmet alım-satımında satıcının işleme ait KDV’yi hazineye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, doğrudan mal veya hizmeti satın alan mükellefler (alıcılar), işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, hazineye intikal etmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulabiliyorlar. Bu uygulamanın detaylarına burada girmeyeceğim, ancak alıcıları tedirgin eden bir yanı var.

Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmuyorlar.

İşte bu tedirginlikten kurtulmak isteyenler veya satıcının özel esaslara tabi olması gibi durumlar nedeniyle sıkıntı yaşamak istemeyenler ve/veya kendi KDV iadelerini sorunsuz almak isteyen mükellefler isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanabilirler.

Alıcı işleme ait KDV’nin tamamını vergi dairesine sorumlu sıfatıyla ödeyecek. Satıcı bu işlemde tevkifat nedeniyle tahsil edemediği KDV’nin iadesini, Uygulama Tebliğinin “tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi” hükümlerine göre talep edebilecek.

Uygulamanın İçeriği

.Mükellef ile satıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılır, bu sözleşme bir yıl süreli olur.

. Sözleşme KDV genel tebliğinin kısmi tevkifat uygulaması ile ilgili (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki diğer teslimlere ait işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereğini kapsamaktadır.

. Bir yıllık süreden sonra sözleşme aynı süreyle yenilenmelidir. Bir yıllık süre bitmeden sözleşme ve uygulamadan vazgeçilemez.

. Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini, işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine verirler.

. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

. Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile olan işlemlerinde, genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No’lu KDV Beyannamesinin ‘Vergi Bildirimi’ kulakçığının, ‘İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim’ tablosunda beyan edilir. Tablonun ‘İşlem Türü’ alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. ‘Matrah’ alanına, işlemin KDV hariç bedeli, ‘Oran’ alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren ‘Vergi’ alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır.

 . İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, ‘Matrah’ kulakçığında ‘İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler’ tablosuna; ikinci kayıt ‘İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler’ kulakçığında ‘İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler’ tablosuna yapılır.

. İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır.

. Bu uygulama kapsamında işlemi bulunanlar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-2.1.4.), tevkifata tabi tutulan verginin iadesi bakımından Tebliğin (I/C-2.1.5.), bildirim ve müteselsil sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) bölümlerindeki açıklamalara tabidir.”

            Alımlarında isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında hesaplanan KDV’nin tamamını (yüzde 100’ünü) sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyenler, KDV bakımından müteselsil sorumlu tutulmayacaklar ve özel esaslara alınmayacaklar. Yani, alımlarında isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında hesaplanan KDV’nin tamamını (yüzde 100’ünü) sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyen mükellefler, mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı davranışlarından sorumlu olmayacaklar. 

Tebliğde satıcının bu şekilde tahsilinden mahrum kaldığı KDV’nin iadesini alabilmesi için alıcının tevkif ettiği KDV’yi beyan edip ödemiş olması şartı aranıyor.

İsteğe bağlı tam KDV tevkifatı uygulanacak işlemler, mal teslimleri ve hizmet ifaları olmak üzere ayrı ayrı belirlenmiş bulunuyor.

 Yapım ı̇şleri ile bu ı̇şlerle birlikte ı̇fa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt- proje hizmetleri, mal teslimleri

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

– Yemek servis ve organizasyon hizmetleri,

– İşgücü temin hizmetleri,

– Yapı denetim hizmetleri,

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon ı̇şleri, çanta ve ayakkabı dikim ı̇şleri ve bu ı̇şlere aracılık hizmetleri,

– Fason ı̇şlerle ı̇lgili aracılık hizmetleri,

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri,

– Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve ı̇sim hakkı gelirlerine konu ı̇şlemleri,

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,

– Taşımacılık hizmetleri,

– Her türlü baskı ve basım hizmetleri,

– Kamu özel ı̇ş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ı̇lişkin ı̇şletme döneminde sunulan hizmetler,

– Ticari reklam hizmetleri.

   -Külçe metal teslimleri,

– Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

– İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atık teslimleri,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,

– Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri,

– Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

– Demir-çelik ürünlerinin teslimi.

Şu işlemlerde de isteğe bağlı tevkifat uygulanmayacak.

  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen, KDV mükellefleri tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanan diğer bütün hizmet ifaları (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen, KDV mükellefi kurumlar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanan diğer bütün teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç),

 İşlemin kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerden olmasıdır. Bu işlemlerde alıcının tevkifat sorunluluğunun bulunup bulunmamasının önemi yoktur. Yani isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasında, kısmi tevkifata tabi işlemlerde alıcının tevkifat sorumluluğunun bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır. İsteyen alıcı, tevkifat sorumlusu olmasa da bu işlemlerde satıcı ile anlaşarak isteğe bağlı tam tevkifat uygulayabilecektir.

FIRAT İNSEL

VERGİ MÜFETTİŞİ

Sorularınız için: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Yazılar tamamen yazarın kişisel görüşleri olup başka hiçbir kişi veya kurumu bağlamaz. Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

KAYNAKÇA

.3065 SAYILI KDV KANUNU

.KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

.41 SERİ NOLU  TEBLİĞ

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat