Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

TARIMSAL AMAÇLI YAPILARA CEZA UYGULANABİLİR Mİ?

16.01.2020
959
TARIMSAL AMAÇLI YAPILARA CEZA UYGULANABİLİR Mİ?

TARIMSAL AMAÇLI YAPILARA UYGULANAN CEZALAR

İlgili idarelerce Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki tarımsal amaçlı yapılarda 3194 sayılı İmar Kanununa göre para cezası uygulanmakta ve akabinde ilgili kişi hakkında 3194 sayılı yasaya muhalafetten Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açılmaktadır
Ancak idarelerce tesis edilen bu işlemlerin dayanağı 3194 sayılı yasada aşağıda bahsettiğimiz değişiklik yapılmıştır.
10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı kanunla 3194 sayılı yasanın 27.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”

İlgili değişik maddede tarımsal amaçlı yapılar için yapı ruhsatı aranmayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle idarelerce gerek para cezası gerekse Asliye Ceza Mahkemelerinde ilgili kişiler hakkında açılan soruşturmalar dayanaksızdır.
3194 sayılı yasanın yapı ruhsatı alma koşuluna bağladığı taşınmazlar konut gibi inşai yapılardır. Tarımsal amaçlı yapılar yapı ruhsatına tabi değildir.

Sorularınız için :davavergi@gmail.com
YAZILAR İZİN ALINMAKSIZIN VE SAYFAMIZA ATIF YAPILMAKSIZIN KULLANILAMAZ

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat