Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ İNCELEMESİ NEDİR?

10.10.2018
935
VERGİ İNCELEMESİ NEDİR?

Vergi İncelemesi

Vergi Usul Kanununda öngörülen defter tutma, evrak ve kayıt muhafaza ve ibraz zorunluluğunda olan kişi ve kurumlar vergi incelemesine tabi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi yasa koyucu sadece vergi mükelleflerini inceleme kapsamına almamış, vergilendirme ile ilişkisi bulunan diğer kişileri de inceleme kapsamına alarak vergi inceleme alanını geniş tutmuştur. Nitekim vergi matrahını gerçek ve aslına en uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için örneğin fatura alan bir kişi hakkında vergi incelemesi yapılırken fatura veren kişi nezdinde de karşıt inceleme yapılarak vergiye ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin tespitine çalışılmaktadır.[1]

Vergi denetim tekniklerinden en etkili, en kapsamlı ve teknik bilgi gerektireninin vergi incelemesi olduğu söylenebilir.[2]

Çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi Türk vergi sisteminde esas olan mükelleflerin beyanı üzerine vergilendirme yapılmasıdır. Ancak vergi idaresi çoğu zaman bunlarla yetinmemekte, bazen belirli sektörlerin bazen de hakkında vergi kaçırma yönünde ihbar bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bildirimlerinin gerçeğe uygunluğunu vergi incelemesi yapmak suretiyle tespit etmektedir.[3]

[1] Ürel, a.g.e., s.260.

[2] Selda Aydın, Eren Çaşkurlu, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013, s.319.

[3] Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 13. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara,  Şubat 2008, s.54.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat