Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

MALİ TATİLİN VERGİ DAVALARINA ETKİLERİ NELERDİR?

02.07.2019
1.064
MALİ TATİLİN VERGİ DAVALARINA ETKİLERİ NELERDİR?

MALİ TATİLİN VERGİ DAVALARINA ETKİLERİ NELERDİR?

Mali tatil ile birlikte gerek vergi mükelleflerine gerekse vergiye ilişkin bazı hizmetleri veren meslek mensuplarına bazı kolaylıklar getirilmiştir. Ancak, mali tatile ilişkin hükümler vergi davalarının sürelerine ilişkin düzenlemeleri de kapsadığı için vergi davalarıyla uğraşan vergi avukatları içinde önemlidir.
Mali tatil, her ne kadar adından mali işlemlerle ilgili bir ara verme süresini çağrıştırsa da vergi yargılamasıyla da çok yakından ilişkilidir. Mali tatil uygulaması özellikle beyanname verme bildirimde bulunma vb. gibi birçok muhasebecilik hizmetiyle yakından ilgili olduğu için bu hizmetlerin yoğunluğu nedeniyle meslek mensuplarına kısa bir nefes alma arası niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz.

MALİ TATİL NE ZAMAN?

5604 sayılı Yasanın 1. Maddesine göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
Bu hüküm uyarınca 1 Temmuz- 20 Temmuz 2019 dönemi mali tatildir.

MALİ TATİL NELERİ KAPSAR?

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:
a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
(3) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
(4) Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
(5) Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
Görüldüğü gibi mali tatilde, beyanname verme süreleri, ödeme süreleri, başvuru süreleri, bilgi verme süreleri, inceleme süreleri gibi son günü mali tatile rastlayan bazı süreler uzamaktadır.

MALİ TATİLDE VERGİ DAVASI AÇMA SÜRESİ UZAR MI?

İYUK’nun 61. Maddesinde, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara vermektedirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

Yine, İYUK’nun 8. maddesi uyarınca, kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
Vergi davaları açısından mali tatil ile adli tatil süreleri çakışma göstermektedir. 20 Temmuz – 1 Eylül dönemi arası adli tatil süresidir.

Vergi davası açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Bu süre malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
Mali ve adli tatil hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 1 Temmuz- 1 Eylül dönemi arasında vergi davaları açısından işlemeyen uzunca bir süre olduğu görülmektedir.

Ancak, Vergi Mahkemesi kararlarına karşı yapılacak temyiz başvurularında temyiz başvuru süresi Mali Tatil nedeniyle durmaz. Nitekim Danıştay 3. Dairesinin 18.11.2015 gün ve Esas No : 2015/11248 Karar No : 2015/8282 sayılı kararı şöyledir:
“5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanacağı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı hükme bağlanmış olup, kanunun gerekçesinde düzenlemenin amacının, 3568 sayılı Kanuna göre çalışan meslek mensuplarının, mükelleflerin vergiyle ilgili mevzuattan kaynaklanan işlemlerini takip ederken maruz kaldıkları yoğun stresten uzaklaştırılmaları olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenip, 30.6.2007 günlü 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulanması Hakkında Genel Tebliğin “Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler” başlıklı 5’inci maddesinin 3’üncü bendinde, ikmalen, re’sen ve idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresinin, tarhiyata ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olduğu, dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde sürenin mali tatil süresince işlemeyeceği açıklanmıştır.
Yukarıda değinilen düzenlemelere göre, mükelleflerin vergiyle ilgili işlemlerini takip eden 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarına yoğun şekilde ihtiyaç duyulan dönemlerde, bu meslek mensuplarının yeterli ölçüde dinlenmelerinin temin edilmesi amacıyla kanunla öngörüldüğü anlaşılan mali tatil süresince, 5604 sayılı Kanunda açıkça vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin işlemeyeceği kurala bağlanmış iken, benzer şekilde bir hükmün öngörülmediği temyiz başvurusuna ilişkin sürenin de işlemeyeceği sonucuna ulaşmaya olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, her yılın 1-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan mali tatil süresince temyiz yoluna başvuru süresi işlemeye devam edeceğinden, Bursa …Vergi Mahkemesinin ………… sayılı kararının davacıya 1.6.2015 gününde tebliğ edildiği, temyiz istemine ilişkin dilekçenin ise otuz günlük süre geçirildikten sonra 31.8.2015 tarihinde Bursa … Vergi Mahkemesinde kayda geçtiği anlaşıldığından, temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır.”

SONUÇ

Görüldüğü üzere 5604 sayılı Yasa ile birlikte vergisel bazı iş ve işlemlere ilişkin olarak mükellefler ve meslek mensuplarına zaman kazandırılmaya çalışılmıştır. Mali tatil vergi dava açması süresi yönünden süre kazandırıcı bir uygulamadır. Özellikle mali tatil ve adli tatil hükümleri birlikte düşünüldüğünde dava açma süresi oldukça uzamaktadır. Ancak adli tatil açısından adli tatilin geçerli olduğu idari yargı çevrelerine oldukça dikkat edilmesi gerekir. Tabi ki, dava açma süresi dışında itiraz ve temyiz başvuruları açısından Mali Tatile ilişkin Yasada düzenleme olmadığı hususu da gözden kaçırılmamalıdır. Zaten, biz hukukçular “eşeğini sağlam kazığa bağla” ilkesinden hareketle hiçbir zaman davalarımızı son güne bırakmayız.:)

Sorularınız İçin: davavergi@gmail.com

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan yazılar telif hakları nedeniyle izin alınmaksızın ve atıf yapılmaksızın kullanılamaz. Yapılan atıflarda, MÜKELLEFHABER / www.davavergi.com adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat