Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

ZAYİ BELGESİ

17.06.2022
1
ZAYİ BELGESİ

Yargı mercilerince, dava dosyasına sunulan zayi belgesi ve/veya diğer deliller göz önüne alınarak defter ve belgelerin mücbir sebep nedeniyle vergi idaresine ibraz edilip edilmediğinin her uyuşmazlıkta ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği; zayi belgesinin varlığının tek başına defter ve belgelerin zayi olduğu ispatlamaya yeterli olmadığı; davacının defter ve belgelerinin bulunduğu çelik kasanın çalındığını iddia ettiği olayda normal ve mutad olmayan duruma ilişkin ispat külfetinin davacı tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği ve mücbir sebebin varlığının kabulüne imkan bulunmadığı hakkında.
Danıştay, VDDK 18.09.2019 tarih ve E:2019/528 K:2019/631 sayılı karar

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat