Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN USULÜNE UYGUN OLARAK ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN HACİZ İŞLEMİ TATBİK EDİLEMEZ

30.06.2022
2
VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN USULÜNE UYGUN OLARAK ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN HACİZ İŞLEMİ TATBİK EDİLEMEZ

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden belgelerin ne
sekilde teblig edilecegine dair özel hükümlere yer verilmis olması karsısında, hacze dayanak teskil eden ödeme emirlerinin Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmis olan kurallara uygun sekilde teblig edilmesi gerekmektedir.
Uyusmazlıkta; dava konusu hacze dayanak teskil eden ödeme emirlerinin davacının bilenen adreslerine teblige çıkarıldıgına ve teblig edilemedigine dair teblig mazbatası veya usulüne uygun tutulmus adres tespit tutanagına iliskin herhangi bir belgenin dosyaya sunulamadıgı, ekli evraklara göre söz konusu ödeme emirlerinin 31/12/2019 ve 27/12/2021 tarihlerinde ilanen teblig edildigi belirtilerek haciz varakalarının düzenlendigi görülmüs ise de; UYAP’tan yapılan sorgulamalarda gerçek kisi olan davacı sahsın ilgili tarihlerde mernis adresinin mevcut oldugu, 7061 sayılı kanunla yapılan degisikler ile adres kayıt sisteminde bulunan yerlesim yeri adresin de bilinen adreslerden oldugu, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa o takdirde tebligin ilanla yapılacagı, somut olayda ise ilanen tebligat sartlarının olustugunun davalı Idarece ortaya konulamadıgı, bu nedenlerle yapılan tebligatların 213 sayılı Kanun hükümlerine aykırı oldugu sonucuna ulasılmıstır.
Bu durumda, davacı adına usulüne uygun bir sekilde teblig edilmis ödeme emirleri olmadan ortada
kesinlesmis bir borç bulundugu ve 6183 sayılı Kanun uyarınca haciz tesisi için gereken sartların gerçekleşmiş oldugundan bahsedilemeyeceginden, davacının banka hesaplarına uygulanan dava konusu haciz isleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne,”

ISTANBUL 10. VERGI MAHKEMESI 20/06/2022 GÜN VE ESAS NO : 2022/… KARAR NO: 2022/… SAYILI KARARI

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat