Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

İHALE KARARLARINDAN DOĞAN DAMGA VERGİLERİNİN DÜZELTME ŞİKAYETE TABİ OLMASI KONUSU

26.07.2022
2
İHALE KARARLARINDAN DOĞAN DAMGA VERGİLERİNİN DÜZELTME ŞİKAYETE TABİ OLMASI KONUSU

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 08.06.2022 tarih ve E:2022/4, K:2022/8 sayılı Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasında Aykırılığın Giderilmesi Kararıyla;

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından alınan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin davacılar tarafından ihale makamına ödenmesinin ardından, ihaleyi yapan ve ihale kararını imzalayan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin resmi daire niteliğini haiz olmadığından bahisle söz konusu vergilerin iadesi istemiyle yapılan düzeltme ve şikayet bu başvurularının reddine dair işlemlerin iptali ile haksız olarak tahsil edildiği iddia edilen damga vergilerinin tahsil tarihinden itibaren faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davalarda bölge idare mahkemesi kararları arasında farklı kararlar verilmiş ve yapılan başvuru sonrasında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvurulmuş ve Kurul; resmi daire statüsünde olmayıp kamu tüzel kişiliğini haiz olan idarece yapılan ihaleler uhdesinde kalan kişilerden ihale kararlarından doğan damga vergilerinin ihale makamınca tahsil edilmesinde hukuka uygunluk bulunup bulunmadığının Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında incelenebileceği yönünde giderilmesine karar verilmiştir.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat