Vergi davaları,Vergi danışmanı
trende

LİMİTED SİRKETİ’NDEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAGININ TAHSİLİ İÇİN ŞİRKET ORTAĞININ BANKA HESAPLARINA TATBİK EDİLEN E-HACZ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK.

13.05.2024
13
LİMİTED SİRKETİ’NDEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAGININ TAHSİLİ İÇİN ŞİRKET ORTAĞININ BANKA HESAPLARINA TATBİK EDİLEN E-HACZ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK.

“Dava dosyasının incelenmesinden, davacının ortagı oldugu H…. Enerji Sanayi Ticaret Limited Sirketi’nden tahsil edilemeyen kamu alacagının tahsili amacıyla davacı adına sirket ortagı sıfatıyla düzenlenen 25/01/2019 tarih ve 2019/1, 2 ana takip numaralı ödeme emirlerinin davacıya teblig edilmesine karsın davacı tarafından söz konusu ödeme emirlerine karsı herhangi bir itirazda bulunulmadıgından bahisle davacı nezdinde kesinlestirildigi belirtilen ödeme emirleri içerigi kamu alacagının tahsili için davacının banka hesaplarına 23/08/2023 tarih ve 2023/6685 sayılı islem uyarınca tatbik edilen e-haciz isleminin iptali istemiyle isbu davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Olayda, dava konusu e-haciz isleminin uygulanabilmesi için öncelikle cebri takibin e-haciz işleminden önceki safhası olan ödeme emrinin usulüne uygun bir sekilde tebliginin gerçeklestirilmesinin gerektigi, dava konusu e-haciz isleminin dayanagı olan 25/01/2019 tarih ve 2019/1, 2 numaralı ödeme emirlerinin tebligine ilişkin teblig alındı belgesinin incelenmesinden, 29/06/2019 tarihinde söz konusu ödeme emirlerinin davacının ikametgah adresinde teblige çıkarıldıgı ve tebligatın üstüne muhatap tebligatı almaktan imtina ettiginden tebligatı gönderen merciden alabilecegini ihtiva eden haber kagıdının muhatabın kapısına yapıstırıldıgı serhi düsülerek tebligatın gönderen mercie iade edildigi ve bu sekilde tebligatın gerçeklestirildigi görülmekte ise de davacının kapsına yapıstırıldıgı belirtilen pusulanın dava dosyasına ibraz edilmemesi nedeniyle tebligatın usulüne uygun bir sekilde gerçeklestirildiginin davalı idarece ispatlanamadıgından hacze dayanak ödeme emirlerinin tebliginin usulüne uygun bir sekilde gerçeklestirilmedigi sonucuna ulasılmıstır.

Bu itibarla, dava konusu haciz isleminin dayanagı ödeme emirlerinin davacıya usulüne uygun bir sekilde teblig edilmemesi nedeniyle, baska bir ifadeyle amme alacagının davacı nezdinde kesinlestirilmemesi nedeniyle ödeme emrinden sonraki cebri takip safhası olan dava konusu e-haciz isleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE, dava konusu haciz isleminin iptaline, asagıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karsılanan 416,75-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 10.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333’üncü maddesi uyarınca davacı tarafından talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde kararın kesinlesmesinden sonra Mahkememizce re’sen davacıya iadesine, kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 15/02/2024 tarihinde karar verildi.

(11. VERGI MAHKEMESINİN 15/02/2024 GÜN VE  ESAS NO : 2023/1428 KARAR NO : 2024/239 SAYILI KARARI)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat